Disclaimer

Lin’s Creative Designs stelt het op prijs dat u een bezoek brengt aan haar website. Hoewel de informatie op deze website permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen aan tekst, afbeeldingen, of andere informatie op deze site voorbehouden. Lin’s Creative Designs behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen zonder enige kennisgeving door te voeren. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

E-mail

De informatie verzonden middels een e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.

Copyright

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Lin’s Creative Designs. Gedeelten van deze website mogen uitsluitend door u worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in andere vorm) voor persoonlijk gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lin’s Creative Designs vereist. Indien u een deel van deze website download of anderszins vermenigvuldigd voor toegestane doeleinden, dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(en) over te nemen.

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Alle websites waarnaar kan worden doorgelinkt zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden waarover Lin’s Creative Designs geen controle heeft. Lin’s Creative Designs is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid inzake de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van de door Lin’s Creative Designs ter beschikking gestelde informatie.

Aansprakelijkheid

Lin’s Creative Designs is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Virussen en veiligheid

De website van Lin’s Creative Designs wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.